Samantha (Sam) and Sophia… do you think…

Samantha (Sam) and Sophia… do you think we are fancy enough???